Saturday, May 17, 2014

Autoformatting XAML the hard way

Iris Classon mentioned about a “hidden” feature of Visual Studio which can be used to autoformat XAML here. I think it’s a good option but it’s too simple because sometime you want to have more control on formatting option (order, indent…). In this post I introduce another hard way to do autoformatting XAML.

"XAML Styler" is a Visual Studio extension, which makes XAML markup source code beautify much easier by sorting the attributes based on their importance. This tool can help you/your team maintain a better XAML coding style as well as a much better XAML readability.

You can get XAML Styler from here

You can configure XAML Styler to sort attributes in the way you want, fix whitespace between <Run/>, indent XAML markup based on Visual Studio settings and many more. And you can even format XAML without using yet another shortcut key, Ctrl + S to save file also does formatting for you. For more details on features, you can find out here.

Tự động định dạng XAML theo cách khó khăn

Iris Classon đề cập đến một tính năng “ẩn” của Visual Studio có thể dùng để tự động định dạng XAML ở đây. Theo tôi nó là một sự lựa chọn tốt nhưng nó quá đơn giản bởi đôi khi bạn muốn nắm kiểm soát nhiều hơn trong việc định dạng (thứ tự, thụt dòng…). Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách khó khăn khác để tự động định dạng XAML.

"XAML Styler" là một Visual Studio extension làm cho mã nguồn XAML đẹp đẽ hơn bằng cách sắp xếp các thuộc tính dựa trên tầm quan trọng của chúng. Công cụ này cho phép bạn/nhóm của bạn duy trì coding style cho XAML tốt hơn, đồng thời nó cũng giúp đọc XAML dễ dàng hơn.

Bạn có thể lấy XAML Styler tại đây

Bạn có thể cấu hình XAML Styler sắp xếp các thuộc tính the cách bạn mong muốn, sửa lỗi khoảng trắng giữa các thẻ <Run/>, thụt dòng XAML dựa trên thiết lập của Visual Studio và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể định dạng XAML mà không cần sử dụng một shortcut key khác (như cách của Iris Classon), Ctrl + S sẽ lưu file và đồng thời định dạng luôn cho bạn. Để biết cụ thể hơn về tính năng, bạn có thể tìm hiểu tại đây.